Đề thi minh họa

1. Môn Toán: Xem mô tả bài thi | Xem đề thi minh họa

2. Môn Vật lí: Xem mô tả bài thi | Xem đề thi minh họa

3. Môn Hóa học: Xem mô tả bài thi  | Xem đề thi minh họa

4. Môn Sinh học: Xem mô tả bài thi | Xem đề thi minh họa

5. Môn Tiếng Anh: Xem mô tả bài thi | Xem đề thi minh họa

6. Môn Lịch sử: Xem mô tả bài thi | Xem đề thi minh họa

7. Môn Địa lí: Xem mô tả bài thi | Xem đề thi minh họa